Ljubljana, Slovenia, EU

Najem posojila je lahko zgodba o uspehu – primer Home Depot Inc.

PODJETJA NA IZVIRNE NAČINE USTVARJAJO VREDNOST ZA LASTNIKE. NEKATERA STAVIJO NA POSLOVNE MODELE, DRUGA NA EKONOMIJE OBSEGA, TRETJA NA KONKURENČNE PREDNOSTI. PRISTOPI SO RAZLIČNI, OBSTAJAJO PA TUDI TAKI, KI NA PRVI POGLED ZA NEFINANČNIKE MORDA CELO IZGLEDAJO SKREGANI Z LOGIKO – PRIMER DRUŽBE HOME DEPOT INC.

Podjetje Home Depot Inc. je ameriški trgovski gigant z opremo za dom, vrt in delavnico. Svoje izdelke trži preko verige 2.200+ trgovin v ZDA, Kanadi in Mehiki ter prek spleta. Družba je v svojem segmentu največja na svetu. V poslovnem letu 2017 je ustvarila 101,0 milijarde USD neto prodaje in 16,5 milijarde USD EBITDA. To je več kot vsi nefinančni pravni subjekti skupaj v Sloveniji.

Najem posojila – lahko je korak v pravo smer!

Poslovanje podjetja Home Depot Inc. je občudovanja vredno. Zgodba o uspehu pa se skriva tudi v finančni strukturi podjetja in prestrukturiranju le-te. V zadnjih letih je namreč prišlo do znatnega povečevanja dolga in znižanja lastniškega kapitala, tako absolutno kot tudi relativno.

Vir: Home Depot Inc. Consilue analiza.

Donos na kapital (ROE) podjetja Home Depot Inc. se je v opazovanem obdobju znatno poviševal, predvsem kot posledica sprememb na strani virov financiranja. Podjetje torej premoženje svojih lastnikov upravlja vse bolje in bolje. Poglejmo kaj se skriva v ozadju.

Investirana sredstva na zadnji dan poslovnega leta 2017 znašajo 28,5 milijard USD, pri čemer finančni dolg predstavlja 27 milijard USD, lastniški kapital pa 1,5 milijarde USD. V oči torej hitro zbode relativno visoka zadolženost podjetja – kazalec Neto dolg / Lastniški kapital namreč znaša »visokih« 1.611%. Kazalec pa zaradi svoje višine dejansko sploh ni problematičen. Ključno je namreč, da zadolženost razumemo v kontekstu tržnih (ne knjigovodskih) vrednosti. V primeru podjetja Home Depot Inc. se bodoči donosi na investirana sredstva (ROIC) pričakujejo bistveno nad tehtanimi stroški kapitala (WACC). Tržna vrednost kapitala torej več kot 100x presega njegovo knjigovodsko vrednost, zdravi nivoji zadolženosti glede na knjigovodske vrednosti pa so tako bistveno višji.

Vse višje ustvarjanje vrednosti torej omogoča kapitalsko strukturo z znatno višjimi nivoji dolga. Na tak način se vse lažje ustvarja vrednost za lastnike, zadeva pa deluje kot spirala. Več kot je dolga, višja je vrednost za lastnike.

Najem posojila – kako poslovati in na kaj paziti

Pri takem zadolževanju pa se pojavijo tudi izzivi. Dolg se lahko ob neustreznem upravljanju zelo hitro spremeni iz prijatelja v sovražnika. Nadzor nad tveganji in stabilnost planiranih bodočih denarnih tokov so torej izjemnega pomena. V podjetju Home Depot Inc. se tega dobro zavedajo. Vneto si prizadevajo, da kontinuirano krepijo tudi s tem povezane kompetence. Predvsem pa tiste, ki vplivajo na ustvarjanje razlike v ceni in nadaljnji razvoj konkurenčnih prednosti.

S finančnim dolgom se prav tako upravlja zelo premišljeno. Naslavlja se tveganja povezana s pridobitvijo novih obveznosti in nevarnostmi eventualnih likvidnostnih vrzeli. Dolg kot tak je v večjem delu dolgoročne narave. Nanaša se predvsem na številne obveznice, ki se ujemajo z ročnostjo povezanih projektov. Rečemo lahko tudi, da politika zadolževanja ustrezno podpira predpostavko neprekinjenega poslovanja, saj podjetje ne išče hitrih zaslužkov na račun razlik v zapadlosti finančnih obveznosti. Z drugimi besedami, podjetje se le v manjši meri poslužuje koriščenja cenejših kratkoročnejših dolžniških instrumentov. Dobro se namreč zavedajo povezanih tveganj.

Tabela finančnih obveznosti konec poslovnega leta 2017 (m’ USD):

Kratkoročne fin. obveznosti  
Posojila konzorcija bank 1.559
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti 1.202
   
Dolgoročne fin. obveznosti  
Obveznica – Sep 2017; variabilna OM; četrtletno izplačilo obresti /
Obveznica – Sep 2018; 2,25%; polletno izplačilo obresti 1.137
Obveznica – Jun 2019; 2,00%; polletno izplačilo obresti 998
Obveznica – Jun 2020; variabilna OM; četrtletno izplačilo obresti 499
Obveznica – Jun 2020; 1,80%; polletno izplačilo obresti 748
Obveznica – Sep 2020; 3,95%; polletno izplačilo obresti 501
Obveznica – Apr 2021; 4,40%; polletno izplačilo obresti 998
Obveznica – Apr 2021; 2,00%; polletno izplačilo obresti 1.343
Obveznica – Jun 2022; 2,625%; polletno izplačilo obresti 1.243
Obveznica – Apr 2023; 2,70%; polletno izplačilo obresti 996
Obveznica – Feb 2024; 3,75%; polletno izplačilo obresti 1.093
Obveznica – Sep 2025; 3,35%; polletno izplačilo obresti 995
Obveznica – Apr 2026; 3,00%; polletno izplačilo obresti 1.287
Obveznica – Sep 2026; 2,125%; polletno izplačilo obresti 9.86
Obveznica – Sep 2027; 2,80%; polletno izplačilo obresti 993
Obveznica – Dec 2036; 5,875%; polletno izplačilo obresti 2.949
Obveznica – Sep 2040; 5,40%; polletno izplačilo obresti 495
Obveznica – Apr 2041; 5,95%; polletno izplačilo obresti 988
Obveznica – Apr 2043; 4,20%; polletno izplačilo obresti 988
Obveznica – Feb 2044; 4,875%; polletno izplačilo obresti 978
Obveznica – Mar 2045; 4,40%; polletno izplačilo obresti 977
Obveznica – Apr 2046; 4,25%; polletno izplačilo obresti 1584
Obveznica – Jun 2047; 3,90%; polletno izplačilo obresti 738
Obveznica – Sep 2056; 3,50%; polletno izplačilo obresti 971
Finančni leasing – fiksne in variabilne obveznosti do Jan 2055 984
Minus: Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti -1.202
   
Skupaj 27.028

Vir: Home Depot Inc. Consilue analiza.

Kljub vse nižjem financiranju z lastniškim kapitalom, je kapitalska struktura zaradi ustreznih ročnosti dolžniških instrumentov in zaradi dejstva, da podjetje kontinuirano ustvarja precejšnjo vrednost za lastnike relativno stabilna. Dodatno trdnost kapitalske strukture pa krepi tudi dejstvo, da kazalnik Neto dolg/EBITDA na zadnji dan poslovnega leta 2017 znaša »zgolj« 1,4x. Slednje posojilodajalcem namreč sporoča, da lahko podjetje relativno hitro poplača ves svoj finančni dolg tudi iz rednega poslovanja.

Zgoraj opisano, pa ne pomeni, da se je zgodba o uspehu podjetja izpela in da so nivoji zadolženosti že optimalni. Podjetje ima samo na področju upravljanja z dolgom še precej prostora za izboljšave. Donosnost do dospetja za 10-letne obveznice podjetja se giblje pod 5,0%, eventualno nadaljnje povečevanje dolga v kapitalski strukturi pa bo tako tudi v bodoče imelo pozitiven učinek na samo vrednost, saj bo zniževalo tehtan strošek kapitala.

Da je taka strategija financiranja podjetja prava pot potrjujejo tudi kapitalski trgi. Vrednost delnice podjetja Home Depot Inc. je namreč v zadnjih sedmih letih predvsem kot odraz omenjenih sprememb neprestano strmo rastla in sicer iz 30 USD/delnico na dobrih 200 USD/delnico, podjetje pa je prav tako redno izplačevalo dividende. Obrestovana letna stopnja rasti (CAGR) vrednosti delnice podjetja Home Depot Inc. v obdobju, ki sovpada s poslovnimi leti 2011 – 2017 je 28,5%, indeksa primerljivih podjetij pa 9,6%.

Najem posojila in gibanje donosa delnice

Vir: Bloomberg. Consilue analiza.

Kot vidimo, dolg po naravi prevzema vlogo kapitala. D.O.L.G. je torej čarobna beseda oz. ključ uspeha podjetja Home Depot Inc. Bolj kot podjetje povečuje svoj dolg, večjo vednost ustvarja za lastnike. Na danem primeru podjetja torej lepo vidimo, kako lahko samo pravilno upravljanje z dolgom postane vzvod za generiranje vrednosti za lastnike ali celo konkurenčna prednost podjetja.

Pa vi, razmišljate v smeri plemenitenja premoženja dovolj napredno? Poznate specifike poslovanja in kakšno pot bi lahko ubralo vaše podjetje? Ali vaša strategija skriva dovolj inovativne finančno-poslovne pristope za zmago ali gre zgolj za dodaten blok papirja v vašem predalu? Kateri Joker bo pometel z vašo konkurenco?

Izvorni članek:

Svet kapitala - Delo - Peter Sinkovec - Consilue - DOLG - zgodba o uspehu ameriškega giganta Home Depot Inc

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.